Over KRPRO

Algemene voorwaarden

1. De overeenkomst komt slechts tot stand door de ondertekening van de bestelbon door de klant of zijn gevolmachtigde, tevens geldt bevestiging per mail of ander digitaal kanaal zoals Whatsapp, Messenger ook als overeenkomst, desgevallend na de betaling door de klant van een overeengekomen voorschot/waarborg.

2. KR Pro heeft het recht de overeenkomst met de klant als ontbonden te beschouwen zonder aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn in de volgende gevallen: a) faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant b) niet of niet tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen c) onjuiste informatie nopens de identiteit en/of de woonplaats van de klant en/of zijn gevolmachtigde

3. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de klant.

4. Wanneer KR Pro ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt KR Pro het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

5. De overeenkomst is ontstaan te Koersel. De door de klant verschuldigde bedragen zijn betaalbaar op de zetel van KR Pro te Koersel.

6. Behoudens andersluidend beding op de factuur vermeld, zijn alle facturen van KR Pro contant betaalbaar zonder korting. De klant zal een kwitantie ontvangen bij betaling. Deze kwitantie of een vermelding van voldaan op de factuur is het enige bewijs van betaling.

7. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar datum. 8. Alle geschillen betreffende het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van de overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

9. In geval van wanbetaling zal de klant automatisch, van rechtswegen en zonder ingebrekestelling van KR Pro een interest verschuldigd zijn op de verschuldigde bedragen van 1% per begonnen maand en bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de verschuldigde bedragen, met een minimum van 250 euro. Alle kosten van invordering worden ook door de klant gedragen. 10. In geval de overeenkomst beëindigd wordt en/of in geval van annulatie van de bestelling door de klant, zal deze aan KR Pro een schadevergoeding verschuldigd zijn van 50% van de koopprijs of van de huurprijs over de totaal afgesproken huurtermijn met een minimum van 500 €. 11. De overeenkomst wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andersluidende aan- of verkoops- of huurvoorwaarden van de klant. Specifieke verkoopsvoorwaarden 1. KR Pro is niet tot vrijwaring gehouden voor de verborgen gebreken die zij niet gekend heeft. De klant is gehouden, op straffe van verval van vrijwaring, KR Pro binnen de acht dagen na het ontdekken van het verborgen gebrek in te lichten. In geval het gebrek redelijkerwijze herstelbaar is, zal de vrijwaringsplicht van KR Pro beperkt zijn tot het herstellen van het gebrek. In geval het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, zal de vrijwaringsplicht van KR Pro beperkt zijn tot het vervangen van een identiek of gelijkwaardig goed, voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. 2. De vrijwaringsplicht van KR Pro m.b.t. gebreken in de verkochte goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers. 3.KR Pro is tot geen enkele vrijwaring gehouden indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt of mede-veroorzaakt werd door onzorgvuldige of onoordeelkundige behandeling door de koper, gebruik strijdig met de bestemming van de goederen, beschadiging door de koper of derden, onoordeelkundige plaatsing van de goederen. 4. Gebreken welke bij de levering bestonden en die door de koper of zijn aangestelde middels een normaal zorgvuldige controle konden worden vastgesteld, worden geacht te zijn aanvaard indien de koper niet binnen de acht dagen na levering of afhaling schriftelijk en aangetekend melding heeft gemaakt van deze gebreken. In geval van tijdige melding geldt dezelfde waarborg als voor verborgen gebreken.

5. De geleverde goederen blijven eigendom van KR Pro tot betaling van de integrale prijs. Specifieke verhuurvoorwaarden 1. De huurder of zijn gevolmachtigde erkent de goederen in onberispelijke en gebruiksklare staat in ontvangst te hebben genomen en verklaart volledig op de hoogte te zijn van de manier waarop de gehuurde goederen moeten worden gebruikt en onderhouden. Eventuele klachten betreffende de staat van de gehuurde goederen dienen derhalve te worden geformuleerd bij de in ontvangstname. 2. De huurder verbindt er zich toe het gehuurde goed als een goede huisvader te behandelen, volgens de gebruiksvoorschriften vakkundig en deskundig te gebruiken en het tegen overbelasting en beschadiging te beschermen. 3. De huur vangt aan bij het vertrek van de gehuurde goederen uit de lokalen van KR Pro 4. De huur neemt een einde op de dag dat het gehuurde goed bedrijfsklaar in de lokalen van KR Pro aankomt ongeacht de overeengekomen vervaldag. 5. Indien de huurder de huurperiode wenst te verlengen, dient hij dit schriftelijk aan te vragen.

6. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging van de huur.

7. Indien de gehuurde goederen laattijdig worden teruggebracht, zal per begonnen dag de volledige dagprijs supplementair worden aangerekend.

8. Indien KR Pro dit verkiest kan zij aan de huurder de betaling van een borgsom opleggen. Deze borgsom is dan bestemd om de uitvoering van de verschillende verplichtingen van de huurder te waarborgen.

9. De wijze van betaling van de borgsom wordt voorafgaandelijk overeengekomen tussen KR Pro en de huurder. De borgsom kan niet beschouwd worden als een voorschot op de huurprijs en kan slechts aan de huurder terugbetaald worden, nadat hij al zijn verplichtingen tegenover de verhuurder is nagekomen en de gehuurde goederen in goede staat heeft teruggebracht.

10. De huurder en/of zijn gevolmachtigde verbindt er zich toe: a) de verhuurder onmiddellijk te verwittigen in geval van panne, diefstal van de gehuurde goederen, faling, in beslagname, beschadiging, enz.; b) de gehuurde goederen op een daarvoor geschikte plaats te bewaren; c) geen herstellingen noch veranderingen aan te brengen aan de gehuurde goederen, tenzij met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van KR Pro onmiddellijk te verwittigen wanneer herstellingen noodzakelijk zijn als gevolg van normale slijtage.

11. Gedurende de huur zal de huurder alle risico’s dragen voor verlies of beschadiging van de gehuurde goederen, welke ook de oorzaken daarvan kunnen zijn (bijvoorbeeld diefstal,…). De huurder zal eveneens, ongeacht de oorzaken, verantwoordelijk zijn voor alle schade, door het gebruik van de gehuurde goederen berokkend aan welke persoon of welk goed dan ook, zonder uitzondering.

12. Indien herstellingen nodig zijn omwille van beschadiging van de gehuurde goederen, worden de herstellingskosten in meerdering van de huurprijs aan de huurder in rekening gebracht.

13. De huurder zal alle nodige maatregelen treffen voor de vrijwaring van het eigendomsrecht van KR Pro ten aanzien van alle derden.

14. KR Pro heeft het recht op elk ogenblik controle uit te oefenen op de gehuurde goederen.

15. KR Pro kan het huurcontract onmiddellijk verbreken, van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, zonder enig recht op schadevergoeding voor de huurder in de volgende gevallen: a) verwaarlozing in het gebruik en het onderhoud van de gehuurde goederen; b) overbelasting van de gehuurde goederen; c) onvoldoende bescherming van de gehuurde goederen; d) niet voldoen aan de verplichtingen uit huidige algemene voorwaarden door de huurder

16. De terugname van de gehuurde goederen door KR Pro , betekent niet onmiddellijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. KR Pro beschikt over een termijn van 72 uren na de terugname van de gehuurde goederen, zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. KR Pro zal de huurder schriftelijk uitnodigen om de schade tegensprekelijk vast te stellen. Bij gebrek aan reactie van de huurder binnen de 48 uur, heeft KR Pro het recht de herstellingen uit te voeren en/of stukken te vervangen op kosten van de huurder, onder voorbehoud van welk recht dan ook. De huurprijs blijft verschuldigd totdat de gehuurde goederen hersteld of vervangen werden.

17. Bij het takelen van de lichtinstallatie door de techniekers van KR Pro is de huurder volledig verantwoordelijk voor de takelpunten. De huurder zal aan de zaal- of tentverantwoordelijke de schriftelijke toestemming vragen om takels te mogen hangen. Aan elk takelpunt moet apart 1 ton kunnen worden opgehangen. De huurder zal erop toezien dat KR Pro de juiste takelpunten gebruikt, die zijn afgesproken met de zaal- of tentverantwoordelijke. Bij het afbreken of beschadigen van takelpunten is de huurder steeds volledig verantwoordelijk voor alle geleden schade aan de tent of zaal, aan het materiaal van KR Pro en aan eventuele derden.

18. Al de kabel worden netjes opgerold (en zuiver) teruggebracht.

19. Wanneer een voorgesteld product door omstandigheden niet meer in de verhuur beschikbaar is, behoud KR Pro zicht het recht de toestellen te wisselen in een gelijkaardig alternatief.

20. Bij het niet tijdig ontruimen van de locatie kan KR PKR Pro onder geen geval tot een schadevergoeding gedwongen worden. Alle kosten blijven steeds ten laste van de klant.

21. Het personeel wordt door de klant kosteloos voorzien van voldoende alcoholvrije dranken gedurende de ganse opbouw, afbouw en het ganse evenement. Wanneer het personeel gedurende meer dan u aanwezig dient te zijn zal de klant eveneens een voldoende voedzame warme maaltijd voorzien.

22.KR Pro kan niet verantwoordelijk worden ge stelt voor geluidoverlast de organisatie is altijd Verantwoordelijk.

23.Als de gevraagde technische fiche niet wordt nageleefd door de klant of de door de klant te voorziene materialen voor het optreden zijn niet zoals afgesproken, kan het optreden niet door gaan en moet KR Pro voor 100% vergoed worden Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door de dichts benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.